Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w spółce Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych NOVA spółka z o.o.

z siedzibą w Rabce-Zdrój

(zwana dalej Spółką)

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej RODO), oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w Spółce PTS NOVA sp. z o.o. z dniem 01 października 2018 r. wprowadza się następujące zasady przetwarzania danych osobowych:

 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa jest PTS NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdrój ul. Podhalańska 91, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000373256, Regon 301622898, e-mail: biuro@ptsnova.pl

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany poniżej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych informacji lub chęci skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem na adres wskazany wyżej.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i ściśle określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza ww. cele. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Państwa wyłącznie w celu wykonania Umowy lub Państwa żądania – wniosku. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby gromadzone
  i przetwarzane dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym
  z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie Państwa dane Administrator będzie się starał chronić z taką samą starannością jak własne informacje poufne.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne do realizacji umowy oraz gdy następuje inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem tych danych osobowych, takie jak Państwa zainteresowanie marketingiem lub zainteresowanie produktami lub usługami proponowanymi przez Administratora. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Państwa zgody, Administrator uzyska taką zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.
 5. Administrator może wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań
  w jego imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych, pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych, księgowości oraz sprawach kadrowych i płacowych. Realizacja tych usług może oznaczać, że wyznaczeni partnerzy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, będą mogli uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, będą zobowiązane zawrzeć z nim stosowną umowę, aby Administrator mógł zapewnić wysoki poziom ochrony Państwa danych osobowych, nawet w relacjach z partnerami.
 6. Administrator zastrzega sobie, że może ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym w sytuacjach gdy obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych organów.
 7. Każdy z Państwa ma niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia części bądź całości tychże danych. Macie Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznacie, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
 8. Nadto możecie Państwo w dowolnym momencie zażądać :
 • zawieszenia przetwarzania tychże danych,
 • ich usunięcia,
 • zaprzestania ich przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • skorzystania z prawa do przenoszenia danych,

a także :

 • wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności wówczas, gdy cel, dla którego zostały zebrane, jest już nieaktualny bądź został zrealizowany.
 1. W przypadku opisanym w punkcie 8 należy skontaktować się z Administratorem poprzez dane kontaktowe wskazane na wstępie łączącej Was Umowy lub niniejszego aktu.
 2. Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych osobowych, o ile ich zachowanie okaże się nieodzowne celem realizacji chronionych prawem interesów Administratora bądź jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa.
 3. Administrator będzie miał prawo przetwarzać dane osobowe przekazane mu przez Państwa celem przeprowadzenia dialogu zainicjowanego przez Państwa, w tym również celem przekazywania Państwu informacji o innych podmiotach powiązanych
  z Administratorem, o ile będzie to korespondować z zakresem zapytania lub zakresem pożądanych przez Państwa informacji.
 4. Gromadzone dane będą usuwane, gdy cele przetwarzania ustaną.

 

 

Zarząd Spółki

PTS NOVA spółka z o.o.